בס"ד

תקנון האתר:

כללי:

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים שונים ומגוונים והוא בבעלות הנהלת מתאים פה ומנוהל על ידו.

2. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לגלישה ולהזמנות בחנות האתר והוא לבדו מסדיר את היחסים בין החנות "מתאים פה" לבין הגולש ו/או הקונה המזמין דרך האתר.

3. ניתן יהיה לפנות בשל כל שאלה או בירור לשירות הלקוחות של החנות במייל: ori49n@gmail.com 

או לתקשר דרך טלפון מס': 0504576298

4. כל גולש המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ולא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או בהודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי הדין אלא אם כן צוין במפורש אחרת בדף הרכישה.

7. רישומי המחשב של מנהל האתר בלבד יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות בדבר כל הפעולות המתבצעות דרך האתר.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הנהלת האתר. כן מובהר ומוסכם כי הנהלת החנות תשתדל לעשות כמיטב יכולתה בכדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות, עד כמה שניתן ועד כדי ידי השגתה, של המוצרים המוצעים למכירה.

9. ההנהלה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת את כל מלאי המוצרים שתמונותיהם ו/או כל מידע אחר עליהם מופיעים באתר.

10. מתאים פה עושה ככל יכולתה כדי לוודא שהמידע המוצג באתר הקניות יהיה מידע שלם ומדויק. אך יובהר, כי עלולים להופיע בו לעיתים, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והנהלת מתאים פה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ כל עוד לא צוין אחרת, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח בעיקרן.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה ושכולל את מסירת פרטי כרטיס האשראי בו או כל דרך ביצוע תשלום אחר. והיה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר. כמו כן הינה רשאית בכל עת להפסיקם או לשנותם, מבלי שתצטרך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ועל כל השירותים הכלולים בו וזאת באמצעות כל מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר באשר הוא. כגון: טבלטים, טלפונים סלולריים, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא בזה. כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

15. בזמן שסל הקניות מתעדכן, ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות, לשלוח מייל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח, בכדי לתת ללקוח תזכורת אודות סלו הנטוש.

16. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון אחד ויחיד לכל לקוח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

17. קופונים הניתנים ללקוחות ניתנים למימוש ברכישה באתר בלבד. ניתן להשתמש בקופון אחד בכל רכישה. והיה אם הוחזר פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה הסכום ששולם לאחר הנחה.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות:

1. רכישת מוצרים תתבצע ע"י לקוח שהינו רשום באתר או ע"י כזה שבחר להתחבר כאורח דרך מילוי טופס ההזמנה שמופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי לביצוע ההזמנה באתר. כמו כן על כל הפרטים להיות מדויקים ועדכניים. ההנהלה לא תישא באחריות נזקים הנובעים מחוסר דיוק של הלקוח.

2. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ותנאי הרכישה של האתר.

3. על מנת שההזמנה תתבצע ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד לרשום את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אך אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תהיה אחראית להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. ובמקרה שהמוצרים יחזרו לחנות בשל פרטים מוטעים של הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי טיפול ומשלוח, והיה אם המשלוח יגיע ליעד מוטעה ולא יחזור לחנות, הנהלת האתר לא תהיה אחראית להזמנה שלא מצאה דרכה חזרה אליה אלא אם הפרטים שנמסרו בהזמנה היו נכונים במדויק. יש להקפיד על מילוי פרטים עדכניים ומדויקים.

4. הזמנה כאורח - כל לקוח יכול לבצע הזמנה באתר גם ללא הרשמה.

5. עם ביצוע הזמנת הלקוח תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ולאחר קבלת אישור מחברת האשראי על ההזמנה יסופקו המוצרים המוזמנים.

6. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תינתן ללקוח מבצע הפעולה הודעה מתאימה באשר לסירוב והלקוח יתבקש למסור אמצעי תשלום אחר.

8. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן נמצא במלאי מחסני החנות במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ובשוגג ולא צוין כי המוצר אינו במלאי והמוצר לא יהיה מעודכן באתר כחסר במלאי במועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת החנות מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר בין נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחנות, ו/או תבטל הנהלת החנות את החיוב במידה ובוצע. יש להבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים יהיה מוצג באתר בתור מוצר הקיים במלאי, בפועל יתכן ואינו קיים במלאי ולא ניתן יהיה לספק אותו - במצבים מעין אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך וזאת בכפוף כמובן להשבת הסכום ששולם לחנות על ידי הלקוח.

9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר/ים ולבחור את היעד המבוקש למשלוח ע"י עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה - היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר הנהלת החנות כיעד המבוקש של הלקוח.

10. יודגש כי הנהלת החנות תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר בשל הסיבות הבאות (יתכנו גם סיבות אחרות):

 • אם בעת ההרשמה לאתר החנות נמסרו בזדון פרטים שגויים.
 • אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או/ו בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.
 • אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנראה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, לסייע, להקל או לעודד ביצועו של מעשה הנחזה כבילתי חוקי.
 • אם הופרו תנאים של הסכם זה או תנאיו של אחד מהתנאים של המסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיוצע דרך האתר או באתר.
 • אם ישנו חוב כספי למנהל החנות או לחברות הקשורות עם החנות והחוב לא נפרע, על אף שעבר מועד תשלומו.
 • אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח הוגבל או נחסם  לשימוש בדרך כלשהי.

11. לאחר שפרטי התשלום הוזנו בדף התשלום, יישלח אישור -באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר - האישור הוא על כך שנקלטה ההזמנה בלבד.

12. והיה אם כרטיס האשראי של הלקוח אינו בתוקף, או שחברת כרטיס האשראי אינה מכבדת את העסקה, או שחברת PayPal (או כל שירות של ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש אינו מצוי במלאי החנות באותה עת, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

13. בתשלום באמצעות PayPal הלקוח יתבקש להזין את פרטי חשבונו שלו הקיים באתר PayPal, או אם אין לו עדיין חשבון ב- PayPal יוכל הלקוח לפתוח חשבון PayPal בתהליך קצר ומהיר. אם החליט הלקוח לשלם באמצעות חשבון PayPal, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ- PayPal. השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ולתנאי מדיניות הפרטיות של האתר PayPal, ולא של האתר מתאים פה.

14. כל לקוח שירשם לאתר החנות יקבל קופון הנחה מיד עם הצטרפותו למועדון הלקוחות, עבור כל רכישה במחלקת התכשיטים שבאתר יקבל חבר מועדון קופון הנחה נוסף לאותה המחלקה לקנייתו הבאה. אין כפל מבצעים אלא אם כן נרשם אחרת וספציפית על מוצר/ים מסוים/ים או על רכישות מסוימות באתר. במידה וקיים באתר מבצע נוסף אשר מעבר לקופון, הלקוח יוכל לבחור שימוש באחד מהמבצעים בלבד,

.15 הזמנה שבוצעה דרך תשלום "טלפוני" לא תשריין מהמלאי את הפריטים ללקוח עד לסיום ביצוע העסקה. רק הזמנות ששולמו בכרטיס אשראי דרך האתר, ישוריינו עבור הלקוח. 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים: (לפי חוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981)

1. כל זיכוי שאושר יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

2. יש באפשרות המזמין (המזמין ולא הנמען)  לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמצבים הבאים ובתנאים שלהלן:  

 • ביטול ההזמנה עוד לפני שליחת החבילה ללקוח לא יגרור חיוב כלשהו, והכספים שהלקוח  שילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח יוחזרו לו. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
 • במקרה של ביטול עסקה לאחר שכבר נשלח/ו המוצר/ים אל המזמין, זיכוי כספי מלא יינתן על המוצר/ים וזאת במידה והמוצר/ים יוחזר/ו מבלי שהיה בו/בהם כל שימוש והם ללא פגם ו/או נזק,  והינם כוללים את התווית שעליהם כפי שהתקבלו, אך התשלום עבור דמי טיפול ומשלוח ינוכה מסך הזיכוי.
 • במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
 • החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
 • ניתן להחזיר מוצר באריזתו המקורית כאשר לא נעשה בו כל שימוש, וכאשר התוויות שלו נמצאת באריזה. וזאת תוך 14 יום מיום מקבלתו.
 • זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש לכל המאוחר, מיום ביצוע העסקה באשראי או דרך חשבון PayPal.

3. זיכוי כספי לא יינתן בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית מלאה, כגון מבצעים או מתנות.

4. אופן החזרת המוצרים - הלקוח יכול להחזיר את המוצרים שהוזמנו דרך האתר באמצעות שליחת המוצר חזרה בדואר, מוצרים שישלחו חזרה יהיו ניתנים גם להחלפה.

5. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח מעוניין להחזירם - יקבל הלקוח החזר כספי השווה לסכום המקורי ששילם. מוצרים שנרכשו בסייל ניתנים להחזרה עד 7 ימים מיום הרכישה.

6. בעלי כרטיסי דיירקט יהיו זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד משום לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט.

אספקה ומשלוחים:

1. אספקת המוצר/ים ללקוח מתבצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח ללקוח במכירה.

2. בתום תהליך ההזמנה, תחת המוצר שהלקוח בחר לרכוש, יופיע סכום דמי טיפול ומשלוח, וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון במקרה של עסקה בתשלומים.

3. טרם מסירת ההזמנה במשלוחים שבאמצעות שליחים, יבוצע תיאום מראש. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים, מיום ביצוע ההזמנה, ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 3-4 ימי עסקים. אך במידה ומדובר ביישובים רחוקים כגון: יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן - החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 3-4 ימי עסקים ושליחת ההזמנה תלויה ביעדים אליה מגיעים השליחים מטעם חברת המשלוחים. והיה אם חברת המשלוחים אינה מוכנה לקחת משלוח ליעד מסוים באשר הוא, ומכל סיבה שהיא, לא יוכל הלקוח לבוא בטענה או בתביעה כלפי הנהלת החנות מתאים פה, העסקה תבוטל והתשלום יושב במלואו ללקוח.

4. כאשר בוחר הלקוח משלוח בדואר ישראל, זמן השילוח תלוי בדואר ישראל ולא בהנהלת החנות, ההתחייבות של דואר ישראל עומדת על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מהיום בו קיבלו הם את החבילה מידי החנות. בשלב ראשון לא קיים באתר משלוח בדואר רשום.

5. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר ישראל.

6. משום שהנהלת מתאים פה לא יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות למיניהם, הנהלת החנות איננה ולא תהיה אחראית על שום עיכוב שלא יהיה בשליטתה המלאה שלה.

7. האפשרות להזמין מוצר/ים מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או של חברת המשלוחים. הנהלת החנות רשאית - אך לא מתחייבת - לספק את המשלוח גם אל מחוץ לאזורי החלוקה של דואר ישראל ודואר שליחים, בזאת במידה מנהל "מתאים פה" הסכים על כך בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה שכזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה הנהלת החנות חייבת לספקה.

8. מועדי האספקה המפורטים לעיל חלים רק על מוצרים שנמצאים במלאי.

9. לאחר שהושלם תהליך הרכישה ההזמנה תסופק, וזאת בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, ובתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי בתוקף ושניתן לחייבו ולסלקו בישראל בתוך האתר, ואף בתנאי שחברת כרטיס האשראי שהונפק לקניית המוצר/ים, אישרה את העסקה שבוצעה בפועל.

בתקנון שלעיל יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעויות שלהלן:

1. החברה - מתאים פה, מספר רישיון עובד: להוסיף כאן

2. האתר - אתר האינטרנט matimpo.com.

3. המוצרים - המוצרים השונים המוצעים למכירה באתר.

4. כתובת למשלוח דואר - הכתובת שציין המזמין באתר ככתובת למשלוח ההזמנה.

5. המועד המבוקש לאספקת המוצרים - העת בא ציין הלקוח כזמן בו הוא מעדיף שיסופקו לו המוצרים.

6. יום אספקת הסחורה - היום שבו נמסרו המוצרים ליעד המבוקש על ידי הלקוח.

7. יום ביצוע ההזמנה - היום בו חברת האשראי אישרה את עסקת הלקוח.

8. ימי עסקים הינם: ימי חול - ראשון עד חמישי. והם אינם כוללים את ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי זיכרון.

9. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

--   ---   ----   ------------------------------------------------------------------   ----   ---   --